ഹൈബ്രിഡ് 100% മലേഷ്യൻ കുള്ളൻ തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഓർഡർ Malappuram

Free
Published date: November 25, 2017
  • Location: Pandikkad, Malappuram, Kerala, India

ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദന മുള്ള ഒർജിനൽ മലേഷ്യൻ കുള്ളൻ തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ചു വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ല കളൊഴികെ എല്ലാ ജില്ല കളിലേക്കും സബ് ഏജൻസി സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകളെ ഓർഡർ എടുത്തു തരുവാൻ കഴിയുന്നവരെ തേടുന്നു, നയസറി കൾക്കും കൂടുതൽ തൈകൾ എടുക്കുന്നവർക്കും പ്രതേക പാക്കേജ്


Contact Number : 90728543777
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Share

Comments

    Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)