ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എരിവുള്ള ചിപ്പ്സ്

India
Published 1 year ago
ID #6100
Premium
1 - 1 of 2
Check with seller
Condition: New
Transaction: Sell
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എരിവുള്ള ചിപ്പ്സ്
India,
Published 1 year ago

Description

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എരിവുള്ള ചിപ്പ്സ് കഴിച്ച ഒരാളുടെ തത്സമയാനുഭവ വീഡിയോ ഇതാ.

Additional information

BUY THIS ITEM: https://amzn.to/2HHHd95

Youtube video

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Contact seller

  Baijus Blog
  Unregistered user

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment...
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Add new comment
  Check with seller
  Contact seller 954444xxxx

  Seller's info

  Baijus Blog
  Unregistered user

  Listing location

  India