അവതരണശൈലി കൊണ്ട് വെറും 4 മാസകാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബൈജൂസ്‌ ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ

India
Published 1 year ago
ID #5962
Premium
1 photo
Check with seller
Condition: New
അവതരണശൈലി കൊണ്ട് വെറും 4 മാസകാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബൈജൂസ്‌ ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ
India,
Published 1 year ago

Description

അവതരണശൈലി കൊണ്ട് വെറും 4 മാസകാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബൈജൂസ്‌ ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
4 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാർ മുഴുവനായി കഴുകാൻ സാധിക്കുമോ? Caggo Car Steam Wash ഉപയോഗിച്ച് കാര്‍ ഒന്ന്‍ മുഴുവനായും വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് (Door Step Car Steam Wash) കാർ കഴുകി നൽകുന്ന ഈ സേവനം ലഭിക്കുവാനായി വിളിക്കാം : 8251000444
Mobile Steam Car Wash CAGGO Steam Mobile Car Wash is a one-step process to effectively clean, disinfect and protect your car, super bikes, RV and more. Using High Pressure Steam Technology, the water less wash process is very effective.

Additional information

Youtube video

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

 

Contact seller

  Baiju
  Unregistered user

  Comments

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment...
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Add new comment
  Check with seller
  Contact seller 825100xxxx

  Seller's info

  Baiju
  Unregistered user

  Listing location

  India